Stadgar

Rapatac Baskets verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 • alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 • ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  1 § Ändamål

  Rapatac är ett koncept som ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt genom att erbjuda hjälp med skolarbete, möjlighet till stimulerande fritidssysselsättningar samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Tanken är att ge dessa barn och ungdomar en god grund i livet och att de ska se ljust på framtiden. Stor vikt läggs vid att barnen och ungdomarna skall omges av vuxna som utgör goda förebilder och betonar varje individs betydelse i en aktiv gemenskap för att stärka tron på deras individuella förmåga.

  Rapatac Basket har som målsättning att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Rapatacs koncept. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott där alla är välkomna oavsett ursprung, religiös eller etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning.

  Rapatac Basket stödjer systerföreningen Rapatac for the People ekonomiskt såväl som praktiskt i deras arbete för välgörande ändamål för människorna i Mbodiene, Senegal samt i övriga världen.

  2 § Sammansättning

  Rapatac Basket består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som med¬lemmar.

  3 § Beslutande organ

  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  4 § Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty¬rel¬seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

  5 § Verksamhets- och räkenskapsår

  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

  6 § Tillhörighet

  Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

  Svenska Basketbollförbundet

  och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

  Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för¬eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

  Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

  På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

  7 § Stadgetolkning

  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

  Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad¬garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

  8 § Stadgeändring

  För ändring av dessa stadgar krävs majoritetsbeslut av årsmöte.

  9 § Upplösning av föreningen

  För upplösning av föreningen krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

  I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

  FÖRENINGENS MEDLEMMAR

  10 § Medlemskap

  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät¬ten till.

  Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom¬mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

  Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

  I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

  Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten.

  11 § Utträde

  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

  12 § Uteslutning

  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat före-ningens verksam¬het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

  Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse.

  13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

  Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor¬gan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för¬e¬ningen.
 • skall betala senast den 31 oktober medlemsavgift som beslutats av föreningen. De familjer som inte har råd att betala medlemsavgift ska ta kontakt med kansli.
 • 14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

  Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med¬lemmar.

  ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

  15 § Tidpunkt, kallelse

  Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut¬¬gången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

  Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas med¬lemmarna, eller kungöras på hemsidan. Har förslag väckts om fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel¬sen.

  Verksamhets och förvalt¬ningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för¬slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga för medlemmarna.

  16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

  17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

  Medlem som under året för mötet fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

  18 § Beslutsförhet

  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

  19 § Beslut och omröstning

  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

  Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er¬hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

  Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu¬tet.

  20 § Valbarhet

  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

  21 § Ärenden vid årsmötet

  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

   1. Mötets öppnande.
   2. Fastställande av röstlängd för mötet.
   3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
   4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
   5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
   6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
       b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.
   7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets-/räkenskapsåret.
   8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksam¬hets-/räkenskapsåret.
   9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
   10. Val av
         a) Föreningens ordförande.
         b) Halva antalet övriga ledamöter och kassör i styrelsen.
         c) Ledamöter i valberedningen.
         d) Suppleanter i styrelsen.
   11. Övriga frågor.

  22 § Extra årsmöte

  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

  Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader.

  Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna.

  Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

  Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

  Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §

  VALBEREDNINGEN

  23 § Sammansättning, åligganden

  Valberedningen består av ordförande och minst 1 av övriga ledamöter valda av årsmötet.

  Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

  REVISORER

  24 § Revision

  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av och granska föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty¬relseprotokoll och övriga handlingar.

  STYRELSEN

  25 § Sammansättning

  Styrelsen består av ordförande samt minst fem övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män.

  Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

  26 § Styrelsens åligganden

  När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

  Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

  Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m och förbereda årsmöte.
 • Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för¬eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord¬föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar¬betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och ekonomiansvarig.

  Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 • Kassören

 • föra medlemsförteckning.
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts- organisationer m.fl,
 • svara för föreningens bokföring.
 • årligen upprätta ekonomisk berättelse.
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som förening¬ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 • 27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le¬damöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i proto¬kollet.

  Styrelsen är besluts¬mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

  28 § Överlåtelse av beslutanderätten

  Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären¬den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

  TVIST

  29 § Skiljeklausul

  Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.